Marlou Reijnders Professionele Visagie Opleiding:
Scharnerweg 10, 6224 JG Maastricht tel : 043-3615745

Klachtenregeling PVO Marlou Reijnders

  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden van PVO Marlou Reijnders, dienen door opdrachtgever uiterlijk binnen 1 maand na voltooiing van de overeenkomst schriftelijk of digitaal te worden gemeld bij PVO Marlou Reijnders.
  2. Uw klacht zal in behandeling worden genomen door Marlou Reijnders, eigenaar van PVO Marlou Reijnders
  3. Binnen 4 weken wordt op uw klacht gereageerd; binnen 6 tot 8 weken wordt de klacht afgehandeld
  4. Mocht onverhoopt de klacht niet binnen de gestelde termijn afgehandeld kunnen worden, dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
  5. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld
  6. De klacht en de klachtenprocedure worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.
  7. Indien de klacht gegrond is zal PVO Marlou Reijnders de werkzaamheden alsnog verrichten conform het bepaalde in de overeenkomst.
  8. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden conform de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal PVO Marlou Reijnders slechts aansprakelijk zijn zoals bepaald in artikel 9 (Aansprakelijkheid) van de leveringsvoorwaarden en schoolreglement van PVO Marlou Reijnders.
  9. Mochten beide partijen er samen niet uitkomen, dan wordt de klacht middels een beroepsprocedure aan een onafhankelijke derde voorgelegd.

Deze onafhankelijke derde is Mevrouw H.M.J.M. Geelen, Westrand 38 te 6225 AT Maastricht

De uitspraak is voor PVO Marlou Reijnders bindend, eventuele consequenties worden door PVO Marlou Reijnders snel afgehandeld.