Marlou Reijnders Professionele Visagie Opleiding:
Scharnerweg 10, 6224 JG Maastricht tel : 043-3615745

Leveringsvoorwaarden en schoolreglement Opleidingscentrum P.V.O. Marlou Reijnders

Deze leveringsvoorwaarden behoren bij en maken integraal deel uit van de studieovereenkomst tussen de cursist en P.V.O. Marlou Reijnders.

 1. De overeenkomst tussen cursist en school
  1. De studieovereenkomst tussen cursist en school wordt uitsluitend schriftelijk gedaan. Na tijdig ontvangst van het volledig ingevulde en ondergetekende aanmeldingsformulier ontvangt de cursist van school een bewijs van aanvaarding als cursist, waarmee de studieovereenkomst in werking treedt. De cursist betaalt bij ondertekening het door de school vastgestelde inschrijfgeld dat bij annulering niet wordt terugbetaald.
  2. De cursist is gehouden bij iedere wijziging in de persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, etc.) per omgaande schriftelijk aan de school te melden.
 2. De duur van de opleiding
  1. De duur van de opleidingen en verdere gegevens staan in de informatiebrochure en/ of desbetreffende bijlage(n).
  2. De vakanties lopen in de regel gelijk met de schoolvakanties tenzij anders is aangegeven op het rooster en/ of publicatiebestand.
 3. De kosten van de opleiding
  1. De school bepaalt jaarlijks de hoogte van de onderwijsbijdragen. Deze worden vermeld in de informatiebrochure en/ of op de desbetreffende bijlage(n).
  2. De kosten uit het basispakket bestaande uit boeken en/ of materialen die door de school aan de cursist bij aanvang van de opleiding ter beschikking worden gesteld, alsmede het inschrijfgeld zijn niet bij het lesgeld inbegrepen en dienen voor aanvang van de opleiding te worden voldaan.
  3. De kosten voor de examens dienen door de cursist rechtstreeks aan de desbetreffende examen afnemende instanties te worden voldaan en worden in de informatiebrochure en/ of desbetreffende bijlage(n) vermeld; wijzigingen van examengelden zijn voorbehouden.
  4. De school biedt de mogelijkheid om extra lessen te volgen ingeval van het herexamen en mag hiervoor een even nodige bijdrage aan lesgeld in rekening brengen.
 4. Betaling van de onderwijsbijdrage
  1. De onderwijsbijdrage dient in, voor de school vastgestelde, gelijke betalingstermijnen te worden voldaan. De vervaldata van de betalingstermijnen staan op het aanmeldingsformulier vermeld. De school heeft het recht om de overeenkomst tussen haar en de cursist te ontbinden indien de cursist jegens de school niet aan de betalingsverplichtingen voldoet ongeacht de inhoud en de omvang van de toekenbare tekortkoming van de cursist. In geval van ontbinding heeft de school het recht een vergoeding van de door haar geleden schade van de cursist te vorderen. In geval van wanbetaling zal de school via juridische weg de openstaande onderwijsbijdrage innen, waarbij alle bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- c.q. proceskosten verhoogd worden met de wettelijke rente, voor rekening en risico zal voor de cursist zullen zijn.
  2. In plaats van ontbinding, geheel ter vrije keuze van de school, heeft de school het recht haar verplichtingen jegens de cursist op te schorten, in verband daarmee de cursist te schorsen, de toegang van de school te ontzeggen en van verder onderwijs uit te sluiten totdat de cursist aan alle financiële verplichtingen jegens de school heeft voldoen. Na voldoening van alle verplichtingen door de cursist, zal hij wederom worden toegelaten tot het volgen van het onderwijs.
  3. Bij afwezigheid wegens ziekte, blijft de volledige onderwijsbijdrage verschuldigd, onverminderd het bepaalde in artikel 6.
 5. Ordemaatregelen
  Indien het oordeel van de school, de cursist zich schuldig maakt aan wanbetaling en/ of wangedrag, waaronder ordeverstoring en schending van de huisregels of schoolbelangen, in de school gerechtigd, naar haar keuze de cursist voor een door haar te bepalen duur te schorsen en de cursist de toegang van de school te ontzeggen, danwel de studieovereenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding heeft de school het recht een vergoeding van de door haar geleden schade, hetzij al dan niet langs juridische weg, te vorderen. Alle daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-c.q. proceskosten, zullen voor rekening en risico van de cursist zijn.
 6. Voortijdige beëindiging van de studieovereenkomst
  1. Voor aanvang van de opleiding kan de cursist de studieovereenkomst tot een maand voor aanvang van de opleiding ontbinden, d.m.v. een schriftelijke aangetekend schrijven. In dat geval zijn 80% van de kosten verschuldigd en worden deze in verrekening gebracht, te betalen binnen 1 maand
  2. Indien de cursist de studieovereenkomst korter dan een maand voor aanvang van de opleiding wil beëindigen dient dit schriftelijk en aangetekend te gebeuren. In dat geval zijn de kosten 100% voor eigen rekening.
  3. Indien de cursist de studieovereenkomst tijdens de opleiding wil ontbinden, dient dit schriftelijk te geschieden. Bevestiging wordt door de school schriftelijk gedaan. De verplichtingen tot het betalen van de verschuldigde onderwijsbijdrage blijft bestaan en wordt bij invordering verhoogd met wettelijke rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso c.q. proceskosten.
  4. Mocht de cursist komen te overlijden dan wordt de studieovereenkomst ontbonden met ingang van de dag van het overlijden.
  5. Bij ontbinding conform de voorafgaande leden a. b. en c. eindigen de wederzijdse rechten verplichtingen voortvloeiend uit de studieovereenkomst met ingang van de ontbindingsdatum.
  6. De school is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van de school of andere cursisten daardoor ernstig worden verstoord. De verplichtingen tot betalen van de volledige onderwijsbijdrage blijft daarbij onverminderd bestaan en wordt bij invordering verhoogd met de wettelijke rente en de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso c.q. proceskosten.
  7. Een bedenktijd van 14 dagen is van toepassing.
 7. Invorderen van het lesgeld
  De cursist dient ervoor te zorgen dat de termijnbedragen, zoals vermeld op het inschrijfformulier, voor de vervaldata bij de school binnen zijn. Onverminderd het hiervoor bepaalde zal de school bij het niet voldoen van de verschuldigde betalingen overgaan tot vordering. In dat geval zal het te vorderen bedrag worden verhoogd met de wettelijke rente vanaf de vervaldatum en de incassokosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de vordering.
 8. Materialen
  Via de school moet de cursist het verplichte materialenpakket en leerboek aanschaffen. Na levering zijn ze zelfverantwoordelijk voor deze materialen.
 9. Aansprakelijkheid
  1. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissingen, beschadigingen of diefstallen van materialen/leermiddelen.
  2. De cursist is te allen tijde aansprakelijk voor beschadigingen die door hem/haar en zijn/hem meegenomen proefpersonen c.q. praktijkmodellen, door opzet of onachtzaamheid aan eigendommen van derden of van de school. Alle door de cursist/proefpersonen toegebrachte schade zal op kosten van de cursist, dienen te worden vergoed.
 10. Lestijden en plaats
  1. De school behoudt zich het recht voor, indien zij hiertoe aanleiding ziet door onvoldoende aanmeldingen of anderzijds de vaste cursusdag of vaste lestijd minimaal 7 dagen voor de eerste cursusdag van de betreffende opleiding te wijzigen. Indien de cursist met deze wijziging niet kan instemmen kan de cursist dit binnen 7 dagen kenbaar maken en zal de school het eventueel vooruitbetaalde lesgeld terugbetalen, waarna de studieovereenkomst eindigt.
  2. De school behoudt zich het recht voor indien er sprake is van overmacht, ziekte of uitval van cursisten, de cursusdag of lestijd van het lesgeven te wijzigen.
 11. Auteursrecht
  De school behoudt het auteursrecht op eigen lesmateriaal (boek). Eigen lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt worden door middel van druk /fotokopie/ microfilm en/of enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de school.
 12. Huisregels
  1. De cursist verplicht zich tot het volgen van de lessen.
  2. De cursist verplicht zich het opgegeven huiswerk naar behoren te maken.
  3. Bij verzuim van ziekte of anderszins dient de cursist hiervan, voor aanvang van de les, hiervan kennis te geven aan de school.
  4. In de school geldt een rookverbod in alle ruimtes.

 

Leveringsvoorwaarden en schoolreglement downloaden